Početna » IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjava o saobraznosti

Poštovani, Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda. Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda OBAVEZNO pažljivo pročitate svu  tehničku dokumentaciju i da se prilikom upotrebe pridržavate priloženih upustava.

Za sve proizvode koji imaju garanciju dužu od dve godine osim saobraznosti vrede uslovi definisani na garantnom listu uz proizvod.

REKLAMACIJE U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik 88/21) roba je saobrazna ako:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni popravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2 ovog člana nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskine ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3 ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora stvara prethodne troškove uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi, trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1 ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovinu (kopiju računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoru potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zatev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

OBAVEZE POTROŠAČA

 1. Da se pridržava priloženog upustva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
 2. Da eksploataciju opreme vrši u skladu sa priloženim upustvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
 3. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kome će uređaj biti smešten u zavisnosti od namene i tehničkih karakteristika uređaja  koja su data  u  uputstvu uz uređaj.
 4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%,
 5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, za sve uređaje koji zahtevaju uzemljenje
 6. Da po mogućstvu sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka
 7. Da instalaciju/servis poveri isključivo ovlašćenim licima

IZJAVA

 1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
 2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije
 3. Proizvođač ne odgovara za tehničke karaktetiristike prostora u koje se ugrađuju proizvodi (grejna tela). Proizvođač odgovara samo i isključivo za tehničke karakteristike proizvoda, proizvođač ne može da garantuje za termičke karakteristike prostora i preporučene grejne površine koje zavise od termičkih karakteristika prostora, kao ni za potrošnju proizvoda. Potrošnja proizvoda definisana je nominalnom snagom navedenom u tehničkim karakteristikama proizvoda.

Izjavu o saobraznosti u .pdf formatu možete preuzeti OVDE >>

Copyright © 2018 Rovex Inženjering